Влакно за риболов

By  

С недоказана точност повечето производители указват т.нар. „линейна издръжливост на натоварване“, имайки предвид обозначено с произволен термин тегло, от което се къса сухо влакно без възли. В практическия риболов такава цифра нищо не говори: невъзможно е да ловим на сушата, без да привързваме кука… Понякога на етикета стои „уговорката“, че данните се отнасят за мокро влакно и определен възел. Твърде много обаче зависи от това, правилно ли риболовецът връзва този възел и доколко щателно го прави. Напълно е възможно той да предпочете съвсем друг възел. Освен това, в процеса на използване влакното постоянно губи здравината си. Качеството на влакното се характеризира преди всичко със здравината му: отношението на теглото в килограми към диаметъра в милиметри. При експлоатацията си влакното се подлага на различни натоварвания. Въздействат му редица фактори, изменящи работните му характеристики, които първоначално са зададени от производителите. По време на замятането влакното се подлага на триене в борда на шпулата на макарата и водачите на въдицата. Триенето се увеличава при намотаването на влакното – примамката във водата оказва съпротивление, но в значително по-голяма степен това става при изваждането на засечената риба. В процеса на борбата с рибата протича усилено триене във водещото колело на бигела. Затова качеството на вътрешната повърхност на водачите и водещото колело на бигела има съществено значение – ниското качество, а още повече драскотините и нащърбванията способстват за бързото износване на влакното и намаляване на здравината му. Освен това, в процеса на риболов влакното се подлага на допълнително механично въздействие при контакта си с микроскопичните частици, намиращи се във водата, с пясъка, тинята, камъните и коренищата. Влакното отслабва и от всевъзможни възли: на практика е проверено, че и “най-майсторският“ възел отслабва влакното минимум с 10% от номиналната му здравина, а възел, съхраняващ 100% здравината, просто не съществува. Отрицателно влияе на здравината усукването на влакното при използването на въртящите се блесни . Използването на вирбели и ексцентрични тежести (с изместен център на тежестта) намалява, но не ликвидира усукването на влакното. Влакното се наранява и в случаите, когато по време на схватка със засечената риба спинингистът със сила намотава влакното директно на макарата, без да използва техниката „на изтегляне“ (издърпване на съпротивляващата се риба с последяващо намотаване на охлабеното влакно). Силно усуканото влакно образува оплитания, които затрудняват замятанията, нарушават здравината на влакното и водят до загуба на време, за разплитането на „бради“. Здравината на влакното се обозначава като сечение на влакното в милиметри към усилието на късане в килограми. Параметрите, напечатани на етикетите на производителя, невинаги съответстват на действителността. Нерядко се среща влакно със страхотни характеристики на етикета, но при проверката се оказва, че влак-но 0.25 мм има диаметър 0,255 мм или 0,26 мм. Ако при замерване на влакно с определено сечение се получават значителни разминавания в показателите на отделни отрязъци по цялата дължина, това е свидетелство за ниското му качество. Такъв такъм може в най-неподходящия момент да поднесе на риболовеца неприятна изненада. Здравината на влакното се изразява в килограми. Измерването се прави в сухо състояние, при лабораторна влажност от 50%. Здравината на мокрото влакно (в естествени условия) пада до 30%, в зависимост от качествата му.

Влакно за риболов

качествено влакно за риболов